Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

..................................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ............................

 

Powód: .............................................. ............................................. .............................................. .............................................

 

Pozwany: ........................................... ............................................. ............................................. ...........................................

 

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ................................... pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ................................................................... 2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości ............ zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ............................................................

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 67 w zw. z art. 56-59 k. p powód dochodzi w pozwie od pozwanego przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania. W przypadku przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w okresie od .......................................... do ......................................... z powodu bezpodstawnego wygaśnięcia umowy o pracę. Zaistniała sytuacja przedstawia się w sposób następujący: ......................................................... ......................................................................................................................................................

 

......................................................................

Podpis powoda