Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy

...................................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ................................

 

Powód: .................................................. ................................................. .................................................

 

Pozwany: ............................................... ................................................. .................................................

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ............ zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

Uzasadnienie

 

Powód oparł pozew na art. 99 § 1 i 2 k.p. oraz następującym stanie faktycznym: Pozwany wystawił powodowi świadectwo pracy z dnia ....................................r. , które powód zakwestionował z następujących powodów ................................................................................ Dowód: pismo powoda do pozwanego kwestionujące świadectwo pracy Pozwany nie wydał zmienionego świadectwa pracy powodowi. ....................... Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia ...................................... r. do .......................................... r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ....................... zwłaszcza że pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał poprawionego świadectwa pracy. Dowód: pismo powoda o odszkodowanie W tej sytuacji pozew jest uzasadniony.

 

................................................................

Podpis powoda