Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

...............................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ............................

 

Powód: ............................................. ............................................. ............................................ Pozwany: .......................................... ............................................. ............................................

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1.Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ............ zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

Uzasadnienie

 

Powód oparł pozew na art. 99 § 1 i 2 k.p. oraz następującym stanie faktycznym: Pozwany nie wystawił powodowi świadectwo pracy. Dowód: pismo powoda do pozwanego o wydanie świadectwa pracy Pozwany nie wydał świadectwa pracy powodowi. Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia ............................... r. do .................................. r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ............................. , zwłaszcza że pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał świadectwa pracy. Dowód: pismo powoda o odszkodowanie W tej sytuacji pozew jest uzasadniony

 

.............................................................................

Podpis powoda