Pozew o zapłatę

 

 

.............................., dnia ...................................

 

 

POZEW O ZAPŁATĘ .....................

(podac kwote)

 

Wnoszę o:

1) zasadzenie od pozwanego ....... (imie i nazwisko), na moja rzecz, kwoty ........ (podać kwotę) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia .......... (podać date), do dnia zapłaty, 2) zasadzenie od pozwanego, na moja rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych, 3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto wnoszę o: 4) przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności; 5) wezwanie na rozprawę świadków: a) imie, nazwisko, adres b) imie, nazwisko, adres UZASADNIENIE (należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

................................................

własnoręczny podpis

 

Załaczniki:

1) odpis pozwu

2) inne dokumenty + tyle kopii zał. nr 1 i 2 ile jest stron postępowania