Pozew o zachowek

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Cywilny

 

Powód: ………………………………….. …………………………………………….

Pozwany: ………………………………. …………………………………………..

 

Wartość przedmiotu sporu: 136250 zł

 

Pozew o zachowek

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 12000 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia procesu do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. Ponadto wnoszę: 1. Dołączenie akt Sądu Rejonowego we Wrocławiu o stwierdzeniu nabycia spadku po Wacławie Mazurze, sgn. akt 123/123 2.

 

Uzasadnienie

 

 

Spadkodawca Wacław Mazur, zamieszkały ostatnio we Wrocławiu, zmarł 10.01.2000 r., pozostawił testament i jedynym spadkobiercą uczynił syna Jakuba Białego. Sąd Rejonowy we Wrocławiu stwierdził nabycie całego spadku przez Jakuba Białego. w sprawie sygn. akt 123/123 Dowód: akta Sądu Rejonowego we Wrocławiu Powód i pozwany są dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1/2 spadku. Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia powoda. Spadek po Wacławie Mazurze to: dom jednorodzinny we Wrocławiu przy ul. Astrowej 5 o wartości 300000 zł wycena TU Warta; działka 600 m2 o wartości 65000 zł; wyposażenie domu o wartości 30000 wycena TU; Samochód Mercedes 650 xle o wartości 180000 zł; Razem wartość spadku wynosi: 575000 zł. Pozwany poniósł koszty pogrzebu spadkodawcy i koszty wzniesienia pomnika, co daje kwotę 30000 zł. Powód wnosi, by pozwany udowodnił poniesione koszty. Wartość spadku po odliczeniu poniesionych przez pozwanego kosztów wynosi 545000 zł. Zachowek kwoty według przepisu art. 991 k.c. wynosi: 136250 zł. W obliczu przedstawionych faktów powód wnosi o zasądzenie tej kwoty.

 

……………………………..

Podpis