Pozew o wydanie ruchomości

 

 

.............................., dnia ...................................

Do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny w ................................

 

Powód: imie, nazwisko, adres zamieszkania

Pozwany: imie, nazwisko, adres zamieszkania

Wartosc przedmiotu sporu: (podac kwote)

 

POZEW O WYDANIE .....................................

(podac ruchomosc, której wydania domaga sie powód)

 

Wnosze o: 1) nakazanie pozwanemu … (imie i nazwisko), by wydał … (podąć ruchomość) 2) zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnosze o: 3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda, 4) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, 5) wezwanie świadków: a) imie, nazwisko, adres zamieszkania b) imie, nazwisko, adres zamieszkania

 

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

 

................................

własnoreczny podpis

 

Załaczniki: