Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie

……………………………………………..

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Cywilny

 

Powód: ………………………………….. …………………………………………… Pozwany: ……………………………….. ……………………………………………

 

Wartość przedmiotu sporu: 2500 zł

 

Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Wydanie przez pozwanego ziemi o obszarze 4,5 ha powodowi, zapisanej w księdze wieczystej Kw 123, położonej w Bolkowie, gm. Łysa Góra, woj. dolnośląskie, graniczącej z nieruchomością powoda, oraz o nakazanie pozwanemu opuszczenie tej nieruchomości wraz z rzeczami należącymi do pozwanego 2. Rozgraniczenie nieruchomości stron. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 4. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

 

Uzasadnienie

 

Powód prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Łysa Góra, zapisane w księdze wieczystej Kw 123o o powierzchni 21 ha, którego jest właścicielem. Dowód: odpis Kw 123. W 1991roku powód zawarł z pozwanym umowę sprzedaży 8 ha gruntu. Dowód: pisemna umowa stron. Pozwany objął w posiadanie działkę z zamiarem prowadzenia na niej upraw rolnych. Włączył do swojej nieruchomości i zlikwidował rozgraniczającą nieruchomości miedzę. Umowa sprzedaży sporządzona bez zachowania wymaganej formy jest nieważna (art. 158 k.c.)..Ponieważ umowa sprzedaży nie została zawarta w postaci aktu notarialnego, nie pozbawiła powoda własności gruntu. Uzasadnione jest żądanie zwrotu i wniosek o wydanie nieruchomości przez pozwanego, a ze względu na zatarcie granicy uzasadniony jest wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

 

…………………………

Podpis