Pozew o wydanie nieruchomości

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny w .................................

 

Powód: imie, nazwisko, miejsce zamieszkania

Pozwany: imie, nazwisko, miejsce zamieszkania

Wartość przedmiotu sporu: (podac kwote)

 

POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wnoszę o: 1) nakazanie pozwanemu (imie i nazwisko), by wydał nieruchomość gruntowa o powierzchni (…) położona w …. (adres), objęta księgą wieczysta KW nr (…) Sadu Rejonowego w (…) stanowiąca własność powoda, 2) zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnoszę o: 3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda.

 

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

 

................................

własnoręczny podpis

 

Załączniki:

1) wyciąg z księgi wieczystej,

2) odpisy pozwu i załączników.