Pozew o wydanie nakazu zapłaty

……………………………………………

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Gospodarczy

 

Powód: ………………………………….. ……………………………………………

Pozwany: ……………………………….. ……………………………………………

 

Wartość przedmiotu sporu: 1500zł

 

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Nakazanie by pozwany zapłacił powodowi kwotę 1500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10. 05.2000 roku, do dnia zapłaty. 2. Zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenia rozprawy także podczas nieobecności powoda.

 

Uzasadnienie

 

 

Pozwany dokonał zakupu u powoda komputera w dniu 1.04.2000 roku z terminem płatności do 14.04.2000 roku. Dowód: kopia faktury nr 123/00 Pomimo wezwania do zapłaty z 21.04.2000 roku powód nie dokonał zapłaty. Dowód: kopia wezwania do zapłaty To wezwanie pozwany pozostawił bez odpowiedzi. Wobec zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony

 

. ………………………..

Podpis