Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Cywilny

 

Powód: ………………………………….. …………………………………………… Pozwany: ……………………………….. …………………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: 12000 zł

 

Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji

 

W imieniu własnym wnoszę o: Uznanie czynności sprzedaży samochodu Mercedes rok produkcji 1990 nr silnika123456789 nr nadwozia 987654321 nr rejestracyjny CT 1234 zawartej pomiędzy powodem a pozwanym za bezskuteczną względem powoda. Nakazanie pozwanemu, by zezwolił na przeprowadzenie egzekucji z samochodu Mercedes rok produkcji 1990 nr silnika123456789 nr nadwozia 987654321 nr rejestracyjny CT 1234 na rzecz powoda w kwocie 12000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1.02.1999 roku do dnia zapłaty. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: Andrzeja Buraka zam. we Wrocławiu ul. Ślężna 11 Lidię Zawadę zam. we Wrocławiu ul. Ślimacza 12

 

Uzasadnienie

 

 

Powód w dniu 1 lutego 1999 r. sprzedał Marianowi Kubeł samochód Mercedes rok produkcji 1990 nr silnika123456789 nr nadwozia 987654321 nr rejestracyjny CT 1234. Dowód: odpis umowy sprzedaży samochodu. Marian Kubeł nie zapłacił powodowi ceny kupna samochodu. Zasądzenia ceny kupna dochodził powód przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu, sgn. akt 123/00 Dowód: wyrok Sądu Rejonowego Egzekucja prowadzona z dłużnika okazała się bezskuteczna. Dowód: Akta komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Marian Kubeł sprzedał nabyty od powoda samochód pozwanemu Tomaszowi Tabace. Dowód: zeznania świadków Tomasz Tabaka jest krewnym Mariana Kubła. Tomasz Tabaka wiedział o działaniu na szkodę powoda. Wobec zbycia samochodu Marian Kubeł stał się dłużnikiem niewypłacalnym i stąd egzekucja komornicza nie daje wyniku. Powód pismem zawiadomił pozwanego o zamiarze wytoczenia powództwa o zwrot samochodu i wezwał do spełnienia żądania. Dowód: odpis pisma z dnia 10 kwietnia 1998 roku To wezwanie pozwany pozostawił bez odpowiedzi. W tym stanie pozew jest w pełni uzasadniony.

 

......................................................

Podpis powoda