Pozew o ustanowienie zakazu przychodu i przejazdu

..................................................................

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Cywilny

 

Powód: ………………………………… …………………………………………. Pozwany:……………………………… ………………………………………….

 

Wartość przedmiotu sporu: 50 zł

 

Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu

 

W imieniu własnym wnoszę o: Zakazanie pozwanemu Jakubowi Szklarzowi przejeżdżania i przechodzenia przez działkę położoną we Wrocławiu przy ul. Polnej 12 będącą moją własnością i zapisaną w księdze wieczystej Kw 123. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: Adama Zabornego zam. we Wrocławiu przy ul. Polnej 9 Witolda Białego zam. we Wrocławiu przy ul. Polnej 14

 

Uzasadnienie

 

 

Nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Polnej 12, która stanowi własność powoda i zapisana jest w księdze wieczystej Kw 123. Nieruchomość powoda graniczy z nieruchomością pozwanego przy ul. Polnej 10 we Wrocławiu. Nieruchomość powoda jest wolna od służebności. Dowód: odpis z Księgi Wieczystej Kw 123 we Wrocławiu. Pozwany skraca sobie drogę z ul. Grudziądzkiej poprzez nieruchomość powoda do ul. Polnej 10 zarówno przejazdem, jak i pieszo. Powód wielokrotnie zwracał uwagę pozwanemu, że na jego działce nie ma przejścia ani drogi przejazdu. Dowód: zeznania świadków, przesłuchanie stron. Pozwany ma swobodny dostęp do ulicy Polnej i Grudziądzkiej we Wrocławiu i nie musi przejeżdżać ani przechodzić przez nieruchomości powoda. Wezwania powoda w stosunku do pozwanego nie odniosły żadnego skutku. Pozwany nadal przechodzi i przejeżdża przez działkę powoda. W tych warunkach pozew jest w pełni uzasadniony. .

 

................................................................

Podpis powoda