Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w ............................... Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód(ka): ..............................., zam. .............................................. (imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

Pozwany(a): ..............................., zam. .............................................. (imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

 

POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami

 

 

Wnosze o: 1) ustanowienie z dniem ................ rozdzielności majątkowej powoda(ki) ..................................... i pozwanego(nej) ............................., wynikającej z zawarcia przez nich maleństwa w dniu ..................., przed kierownikiem Urzedu Stanu Cywilnego w ............................., nr aktu maleństwa ........................; 2) zasadzenie od pozwanego(nej) na rzecz powoda(ki) kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnoszę o: 1) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda; 2) wezwanie na rozprawę świadków: (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania świadków) na okoliczność ................................... (podać na jaka okoliczność świadek ma być przesłuchany).

 

UZASADNIENIE

 

 

 

.......................................................

(własnoreczny podpis)

 

Załączniki: 1) odpis pozwu, 2) odpis aktu małżeństwa stron, 3) zaświadczenie o dochodach powoda(dki).