Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę

.......................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ..............................................

 

Powód: .................................................................. .................................................................. .................................................................. ................................................................

Pozwany: .............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

 

Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę

 

Powód wnosi o: Orzeczenie w wyroku: ustala się, że w okresie od dnia .................. r. do dnia ........................ r. powoda łączył z pozwanym stosunek pracy. Zasądzenie od pozwanego poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ................................................................

 

Uzasadnienie

 

Powód, będący pracownikiem, dochodzi od pozwanego pracodawcy ustalenia że: - w oznaczonym czasie łączył go z pozwanym stosunek pracy, - był zatrudniony u pozwanego mimo zawartej z nim umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które stanowiły ukrytą umowę o pracę. Pozew oparto na art. 8 ust. 1 pkt 11a ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy i art. 63 k.p.c. Praca powoda u pozwanego polegała na: ..................................................................................... .......................................................................................................................................................

 

............................................................

Podpis powoda