Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………………………….

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód: ………………………………………….. …………………………………………………..

Pozwany: ……………………………………….. ……………………………………………………

 

Wartość przedmiotu sporu: 600 zł

 

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

 

W imieniu małoletniego Jana Nowaka i własnym wnoszę o: 1. Ustalenie, że pozwany Adam Kowal, urodzony 1.01.1961 roku we Wrocławiu, jest ojcem powoda Jana Nowaka, urodzonego 1.02.1999 roku we Wrocławiu, syna Anny Nowak, którego akt urodzenia z numerem 222 został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. 2. Nadanie Janowi Nowakowi nazwiska ojca "Kowal". 3. Orzeczenie, że pozwanemu Adamowi Kowalowi nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad powodem Janem Nowakiem. 4. Zasądzenie od pozwanego Adama Kowala na rzecz małoletniego Jana Nowaka do rąk jego matki Anny Nowak tytułem alimentów kwotę 1800 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10 każdego miesiąca z góry, począwszy od dnia 10.02.1999 roku z ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki w płatności każdej raty. 5. Zasądzenie od pozwanego Adama Kowala na rzecz powódki Anny Nowak kwoty 1580 zł z ustawowymi odsetkami od dnia orzeczenia do dnia zapłaty. 6. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 7. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w części zasądzającej roszczenia wymienione w punktach 4 i 5. Nadto wnoszę o: 1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: Aliny Tokaj zam. Wrocław, ul Poprawna 100 Anny Skała zam. Wrocław, ul Byliny 46 Jana Jankowskiego zam. Wrocław, ul. Bobrza 55

 

Uzasadnienie

 

Powódka razem z pozwanym zamieszkiwali w mieszkaniu powódki we Wrocławiu, przy ul. Matejki 3 począwszy od roku 1996 do stycznia 1999 roku. Strony prowadziły wspólne gospodarstwo domowe i wspólne pożycie. Dowód: zeznania świadków . W styczniu pozwany opuścił mieszkanie powódki i zamieszkał u matki we Wrocławiu ul. Porzucona 11. Pozwany nie interesuje się losem, powódki i dziecka. Pozwany utrzymuje, że nie jest ojcem dziecka powódki, a jej ciąża jest wynikiem współżycia z innym mężczyzną. Przeczy temu dotychczasowe zachowanie pozwanego, zamieszkiwał z powódką i dzielił z nią mieszkanie i łoże do końca stycznia 1999 roku, gdy była już w zaawansowanej ciąży. Pozwany nie kwestionował do końca okresu wspólnego zamieszkania, że jest ojcem dziecka powódki. Po opuszczeniu mieszkania powódki pozwany zaczął zarzucać, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna. Pozwany zarzuca, że ojcem dziecka powódki jest ktoś inny, jednak nie wskazuje, kto jest ojcem. W czasie wspólnego zamieszkania nie spotykałam się z żadnym innym mężczyzną. Jan Nowak urodził się 1.02.2000 roku, a w takim razie ojcem powoda jest pozwany Adam Kowal. Dowód: akt urodzenia Jana Nowaka - odpis zupełny; powołani świadkowie; przesłuchanie stron. Powódka w związku z porodem dziecka poniosła wydatki, takie jak: zakup łóżeczka, wyprawki niemowlęcej, wózka, pieluch, bielizny i lekarstw. W okresie porodu musiała się odżywiać lepszymi produktami. Przez trzy miesiące kosztowało to powódkę 3160 zł. Rachunki w załączeniu. Wydatki związane z wyposażeniem niemowlęcia, porodem i połogiem powinny obciążyć zarówno matkę jak i ojca dziecka. Powódka jest zatrudniona w sklepie jako ekspedientka i zarabia od 600 do 990 zł miesięcznie. Z tego opłaca świadczenia w ZGM, prąd, gaz i inne opłaty. Dowód: Kopie książeczek opłat Pozwany jest menedżerem w firmie „INKA” i zarabia średnio miesięcznie 9000 zł Dowód: Zaświadczenie o wysokości zarobków pozwanego. Warunki materialne powódki i pozwanego uzasadniają roszczenie o częściowe pokrycie przez pozwanego kosztów związanych z porodem i wyposażeniem dziecka oraz uzasadniają alimenty w kwocie 1800 zł miesięcznie

 

. ……………………………..

Podpis