Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w ..........................................

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powodowie:

ad.1) mał. ....................., działający przez matkę ........................... (imie i nazwisko) (imie i nazwisko)

ad.2) .............................., oboje zam. ............................................. (imie i nazwisko) (adres zamieszkania)

Pozwany: ......................................, zam. ....................................................... ( imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

 

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA Z TYM ZWIĄZANE

 

 

Działając w imieniu własnym i mał. ............................... wnoszę o: 1) ustalenie, _e pozwany ........................ z zawodu ....................., ur. ................., zam. ................... jest ojcem mał. ..................... ur. ....................., którego(rej) akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w ................... za nr ......................; 2) nadanie (lub nie nadanie) nazwiska pozwanego dziecku; 3) orzeczenie, _e pozwanemu będzie (lub nie będzie) przysługiwała władza rodzicielska nad mał. ...............................; 4) zasadzenie od pozwanego ...................... na rzecz mał. .......................... alimentów w kwocie po .............. miesięcznie płatnych do rak matki do każdego ..........- go dnia miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat; 5) zasadzenie od pozwanego ....................... na rzecz powódki ........................ kwoty ............. tytułem wyprawki; 6) zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu; 7) nadanie wyrokowi w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

UZASADNIENIE

 

 

 

...........................................

(własnoręczny podpis)

 

 

 

Załaczniki: 1) odpis pozwu; 2) odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego; 3) w przypadku dochodzenia wyprawki - zestawienie wydatków + rachunki w 2 egz.