Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Cywilny

 

Powód:………………………………….. …………………………………………… Pozwana: ……………………………….. ……………………………………………

 

Wartość przedmiotu sporu: 320 zł

 

Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Ustalenie, że pomiędzy powodem , a pozwaną Bogumiłą Pękalską istnieje stosunek najmu mieszkania usytuowanego w kamienicy przy ulicy Żeglarskiej 27 nr mieszkania 6 najmowanego dotychczas przez powoda 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. Nadto wnoszę: 4. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadka Iwony Kalisz zam. we Wrocławiu, ul. Boboli 12.

 

Uzasadnienie

 

Powód wstąpił w stosunek najmu mieszkania na podstawie umowy najmu zawartej z babką pozwanej Amelią Pękalską w dniu 10.10.1990 roku na czas określony to jest do dnia 10.10.2220 roku. Na podstawie zawartej umowy powód otrzymał we władanie mieszkanie o powierzchni 98 m2 składające się z 4 pokoi, kuchni i łazienki. Czynsz za mieszkanie strony ustaliły rąk jak czynsz w ZGM plus 50% płatny do rąk Ameli Pękalskiej. W maju 2000 roku Amelia Pękalska przekazała nieruchomość swojej wnuczce, pozwanej Bogumile Pękalskiej Dowód: Kopia umowy najmu. Pozwana w dniu 10.08.2000 roku wypowiedziała powodowi umowę najmu ze skutkiem rozwiązującym w dniu 10.9.2000 roku. Dowód: odpis wypowiedzenia. Pozwana sporne mieszkanie zamierza wynająć innemu lokatorowi. Dowód: zeznania świadka. Powód zawarł umowę na czas określony i przypuszczał, że w okresie jej trwania jeśli nie zostaną naruszone warunki umowy przez powoda, nie będzie ona mogła zostać wypowiedziana. Następca prawny wynajmującego jest zobowiązany respektować umowy zawarte przez jego poprzednika. Wobec zaistniałej sytuacji żądanie pozwu jest w pełni uzasadnione.

 

……………………………

Podpis