Pozew o unieważnienie małżeństwa

…………………………………………….

 

Sąd Okręgowy w………………………...

Wydział Cywilny

 

Powódka: ……………………………….. …………………………………………… Pozwany: ……………………………….. ……………………………………………

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Unieważnienie małżeństwa, zawartego w złej wierze przez pozwanego Jana Nowaka z powódką Agatą Nowak, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocław w dniu 10.01.1999 roku, nr aktu małżeństwa 123/96. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Nadto wnoszę: 3. Zażądanie z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy akt sprawy 123/95 4. Wezwanie i przesłuchanie Anny Dzięgiel zam. w Bydgoszczy, ul. Rybaki 12/15

 

Uzasadnienie

 

Strony zawarły w dniu 10.01.1999 roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocław. Dowód: akt małżeństwa stron. Strony nie mają dzieci. Pozwany w roku 1995 poznał Agatę Nowak z domu Stara i z nią zawarł związek małżeński, a z tego małżeństwa urodziło się dziecko, syn Adam. Pozwany porzucił żonę i dziecko w lipcu 1998 roku. Przeciwko pozwanemu wszczęto postępowanie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Dowód: akta Sądu Rejonowego w Bydgoszczy akt sprawy 123/95 Powódka w chwili zawierania związku małżeńskiego z pozwanym nie wiedziała, że jest on żonaty. Zawarła ten związek w dobrej wierze. Dowód: przesłuchanie stron. Wobec zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony

 

. …………………………..

Podpis