Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w…………………………

Wydział Cywilny

 

Powód: ………………………………. …………………………………………

Pozwany: .............................................. …………………………………………..

 

Wartość przedmiotu sporu: 586 zł

 

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie PKO BP przeciwko Janowi Nowakowi sgn. akt 123/aa/00 . 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. 4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie PKO BP przeciwko powodowi sgn. akt 123/aa/00 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

Uzasadnienie

 

Komornik Sądu Rejonowego we Wrocławiu dnia 8.10.2000 roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję z ruchomości powoda zajmując przedmioty i urządzenia domowe. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyciąg z ksiąg bankowych pozwanego stwierdzający zadłużenie powoda na kwotę 568 zł. Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Powód zaprzecza twierdzeniu, istnienia należność banku. Nie zaciągał żadnych pożyczek w pozwanym Banku. Bank powinien udowodnić swoje roszczenie. Bank powinien przedstawić dowód bankowy wypłaty potwierdzony przez powoda. Zajęcie urządzeń domowych uniemożliwia powodowi normalne funkcjonowanie. Powód uprawdopodobnia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, że nie jest dłużnikiem pozwanego, oświadczeniem pisemnym i dołącza je do pozwu. Wobec powyższego uzasadniony jest wniosek o zabezpieczenie powództwa, oraz samo powództwo

 

. …………………………..

Podpis