Pozew o uchylenie kary porządkowej

..........................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ...............................................

 

Powód: .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

Pozwany: .............................................................. ................................................................. ..................................................................

 

Pozew o uchylenie kary porządkowej

 

W imieniu własnym wnoszę o: Uchylenie wobec powoda kary porządkowej ................. .................... orzeczonej przez pozwanego pracodawcę. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ..................

 

Uzasadnienie

 

Pozwany zastosował wobec powoda karę porządkową ............................................................w piśmie z dnia ................................................... r. Dowód: pismo pozwanego do powoda Powód wniósł sprzeciw od orzeczonej kary do pozwanego. Pozwany sprzeciw odrzucił. dowód: pismo powoda; pismo pozwanego Uważam, że orzeczona kara porządkowa .................. została zastosowana wobec mnie bezpodstawnie i nieprawidłowo z następującego powodu: ......................................................... ....................................................................................................................................................... W oparciu o art. 112 § 2 k.p. pozew jest uzasadniony.

 

...........................................................................

Podpis powoda