Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

……….........................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ...............................................

 

Powód: .................................................................. .................................................................. .................................................................

Pozwany: .............................................................. ................................................................. .................................................................

 

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

 

Wobec odmowy sprostowania świadectwa pracy z dnia ........................... przez pozwanego pracodawcę powód wnosi o: Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu ..................... przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: ................................................................. ....................................................................................................................................................... Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej .

 

Uzasadnienie:

 

W oparciu o art. 97 § 2 K. P. i § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282). Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia .................................................................................... o sprostowanie świadectwa pracy Dowód: pismo pozwanego z dnia................................................................................................ Pozwany w piśmie z dnia.................... odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód zachowując siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie . Powód powołuje się na okoliczności, potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ......................................................................................................... ......................................................................................................................................................

 

..............................................................

Podpis powoda