Pozew o separację

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Okręgowego Wydział Cywilny w ............................

 

Powódka: ....................................................., zam. ..............., ul .........................

Pozwany: ....................................................., zam. ..............., ul .........................

 

 

POZEW O SEPARACJE

 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. orzeczenie separacji powódki ...................... z pozwanym ........................, którzy zawarli związek małżeński w dniu ................ r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ............................ i wpisanego do Księgi małżeństw pod numerem ................. - z winy pozwanego, 2. zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych, 3. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron - ........................., urodzona w dniu ................. w ........................ powódce, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, 4. zasadzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ................................... renty alimentacyjnej w kwocie po .............. zł miesięcznie, płatnej do dnia 10 każdego bieżącego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej renty, do rak powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka. Ponadto wnoszę o: 5. zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego, nakazującego pozwanemu płacenie do rak powódki kwoty ............. zł miesięcznie tytułem renty alimentacyjnej dla małoletniego dziecka stron ..............................., płatnej do dnia 10 każdego bieżącego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej renty, do rak powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka, 6. orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w czasie trwania niniejszego procesu, położonego w ........................., przy ul. .........................., składającego się z dwóch pokoi.

 

UZASADNIENIE

 

1. Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w .............................. w dniu .................... r. Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa. a) Umów majątkowych strony nie zawierały. Dowód: przesłuchanie stron. b) Z małżeństwa stron urodziło się jedno dziecko - ............................, urodzony ................. r. w .................................... Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia. 2. Małżeństwo stron układało się przeciętnie. W .......... r. pozwany, po powrocie z wyjazdu służbowego do Krakowa oświadczył powódce, że nie zamierza z nia dalej współżyc ani prowadzić wspólnie gospodarstwa domowego. Stracił zainteresowanie wychowaniem syna. Nadto pozwany zaczął regularnie wyjeżdżać, co powódka wiąże z faktem, iż w czasie pobytu w Krakowie pozwany poznał i związał się uczuciowo z inna kobieta. Stan taki trwa do dnia dzisiejszego. Dowód: przesłuchanie stron. Powódka wykazała powyżej, że miedzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia, co zgodnie z przepisem art. 61(1) § 1 KRO uzasadnia żądanie orzeczenia separacji. Na orzeczeniu separacji nie ucierpi dobro małoletniego syna stron, bowiem nie zmieni on aktualnie istniejącej sytuacji dziecka. Dowód: 1. opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o zażądanie której wnosi sie, 2. wywiad kuratora sadowego o przeprowadzenie którego wnosi sie, 3. przesłuchanie stron. Powódka domaga się orzeczenia separacji z winy pozwanego w oparciu o przepis art. 57 § 1 KRO w związku z art. 61(3) § 1 KRO. 3. Uzasadnione jest także roszczenie powódki o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron. Pozwany nie zajmuje się od dwóch lat w ogóle dzieckiem i cała troska o wychowanie i utrzymanie dziecka spoczywa na barkach powódki, do której dziecko jest bardzo przywiązane i darzy ja miłością. Dowód: 1. opinia jak wyżej, 2. wywiad jak wyżej, 3. przesłuchanie stron. Podstawie prawna powyższego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku z art. 613 § 1 KRO. 4. Powódka wnosi również o zasadzenie od pozwanego na rzecz syna stron renty alimentacyjnej w kwocie po .......... zł miesięcznie, płatnej w terminach i w sposób opisany w pkt 4. Pozwany jest pracownikiem ............................... i osiąga ponad przeciętne dochody. Natomiast powódka pracuje jako ............................. z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie .......... zł. Dowód: 1. zaświadczenie o zarobkach powódki, 2. informacja o dochodach pozwanego, o zażądanie której z Urzędu Skarbowego w ............................., przy ul. ....................... wnosi się. żądana kwota alimentów dla dziecka stron jest proporcjonalna do możliwości zarobkowych pozwanego oraz do usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Podstawie prawna tego roszczenia stanowi przepis art. 58 § 1 KRO w związku z przepisem art. 61(3) § 1 KRO w związku z art. 135 § 1 KRO. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka przez pozwana w znacznym stopniu wyczerpuje sie w jej osobistych staraniach o jego utrzymanie i wychowanie (art. 135 § 2 KRO). 5. Nadto powódka wnosi o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego w sposób opisany w pkt 5 pozwu. Od ............ r. do dnia dzisiejszego, pozwany przekazuje powódce na utrzymanie dziecka kwotę ........... zł miesięcznie, co przy zarobkach powódki oraz usprawiedliwionych potrzebach dziecka jest niewystarczające. Podstawie prawna wniosku w tym zakresie stanowi przepis art. 730 § 2 KPC w związku z art. 753 § 1 i § 3 KPC. 6. żądanie ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania stron jest zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Dowód: przesłuchanie stron. Powyższe żądanie znajduje oparcie w tresci przepisu art. 58 § 2 KRO w związku z art. 613 § 1 KRO. W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony. Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, 3. zaświadczenie o zarobkach powódki, 4. odpis pozwu i załączników.

 

 

 

.................................................

(własnoręczny podpis)