Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego

 

 

.............................., dnia ...................................

Sad Okregowy Wydział Cywilny w .........................................

 

Powódka: .............................., zam. .......................... ul. ............................

Pozwany: .............................., zam. ........................... ul. ............................

 

POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sadowych.

 

 

Wnoszę o: 1) rozwiązanie małżeństwa powódki .......................... z pozwanym ........................., zawartego w dniu ................... roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ...................... - nr aktu małżeństwa ......................... - przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego(j); 2) powierzenie powódce (powodowi) wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron: ........................., urodzonym w ......................... w dniu ................. roku; 3) zobowiązanie pozwanego(j) do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka w wysokości ............... zł miesięcznie; 4) zasadzenie od pozwanego(j) na rzecz powódki (powoda) kosztów procesu wg norm przepisanych, Ponadto wnoszę o: 5) zwolnienie powódki (powoda) od ponoszenia kosztów procesu.

 

UZASADNIENIE

 

 

 

 

Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpis skrócony aktu urodzenia, 3. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym powódki, 4. odpis pozwu wraz z załącznikami. Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sadowych należy dołączyć do pozwu: 1) zaświadczenie o wysokości dochodów, 2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a) na druku urzędowym.