Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy Wydział Cywilny w ..................................

 

Powódka: ........................, zam. ....................... ul. .........................

Pozwany: ........................, zam. ....................... ul. .........................

Wartość przedmiotu sprawy: ............................. zł

 

 

POZEW O ROZWÓD i podział majatku dorobkowego

 

Wnoszę o: 1) rozwiązanie małżeństwa powódki ....................... z pozwanym .........................., zawartego w dniu .................. roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ...................... - nr aktu małżeństwa ................... - przez rozwód bez orzekania o winie stron, 2) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron: ......................... ur. ................ oraz ........................ ur. ................... w ................................ , 3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci po .................... zł. miesięcznie na każde z nich. Ponadto wnoszę o: 5) ustalenie, iż w skład dorobku stron wchodzi: - ........................................................................................ - ........................................................................................ (określić składniki wchodzące w skład majątku małżonków) 6) ustalenie, i_ w wyniku podziału dorobku (określone składniki) otrzymuje

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Załączniki: 1. odpis pozwu 2. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, 3. skrócony odpis aktu małżeństwa, Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sadowych należy dołączyć do pozwu: 1) zaświadczenie o wysokości dochodów, 2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(a) na druku urzędowym.