Pozew o rozwód

……………………………………………...

 

Sąd Okręgowy w…………………………

Wydział II Cywilny

 

Powód: ………………………………….. …………………………………………… Pozwana: ………………………………. ……………………………………………

 

Pozew o rozwód

 

W imieniu własnym wnoszę o: Rozwiązanie małżeństwa powoda Jana Nowaka z pozwaną Anną Nowak, zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu, 22.07.1996 roki nr aktu małżeństwa 123/96 - przez rozwód z winy pozwanej Anny Nowak. Powierzenie powodowi władzy rodzicielskiej nad córką Agatą, urodzoną 25.11.1996 r. we Wrocławiu. Zobowiązanie pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania córki w kwocie 450 zł miesięcznie. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Wezwanie i przesłuchanie świadków: - Adama Nowaka, zam. we Wrocławiu, ul. Poznańska 12/1, - Stanisława Mikulskiego, zam. Wrocław , ul. Ogrodowa 123

 

Uzasadnienie

 

Strony zawarły związek małżeński we Wrocławiu, w dniu 22.07.1996 roku Dowód: akt małżeństw stron. Z tego małżeństwa w dniu 25.11.1996 roku urodziła się córka. Dowód: akt urodzenia córki. Po zawarciu małżeństwa, strony zamieszkały w mieszkaniu powoda. Tam wychowywała się nasza córeczka. Powód pracował i nadal pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu jako kierownik wydziału. Pozwana pracuje jako krawcowa w firmie „Las”. W roku 1999 pozwana poznała pracownika firmy „Las” Adama Woła, z którym nawiązała przyjazne stosunki, zaczęła spędzać z nim coraz więcej czasu. Znajomość ta osłabiła więź pozwanej z powodem. Pozwana zaczęła zaniedbywać prowadzenie gospodarstwa domowego i córkę. Dowód: zeznania świadków Powód usiłował nakłonić pozwaną do zmiany postępowania, wskazując na konieczność zachowania stabilnych warunków pożycia dla dobra rodziny, a zwłaszcza dziecka. Nie odnosiło to żadnego skutku. Efekt był odwrotny. Pozwana 10.01.2000 roku opuściła nasze mieszkanie i przeprowadziła się do Adama Woła, zabierając ze sobą naszą córkę Agatę. Pozwana stale przebywa z Adamem Wołem, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Dowód: zeznania świadków, przesłuchanie stron. Powód wielokrotnie podejmował puby nawiązania rozmowy z pozwaną. Niestety nie dało ta żadnego rezultatu. Pozwana unika rozmowy. Ponadto powód nie ma żadnego kontaktu z własnym dzieckiem. Dziecko jest pilnowane tak przez pozwaną jak i przez konkubenta pozwanej i powód nie ma dostępu do córki. Pozwana nie okazuje w stosunku do powoda żadnych pozytywnych uczuć, a wprost odwrotnie przejawia wrogość i agresje. Wszelkie próby uratowania małżeństwa, podejmowane przez powoda nie dały żadnego efektu i nie są już celowe. Dowód: przesłuchanie stron. Pozwana swoim postępowaniem nie gwarantuje należytego wychowania naszej córki. To pozwana przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. To pozwana nawiązała stosunek z innym mężczyzną. Dowód: zeznania świadków. Warunki dla wychowania syna może zagwarantować tylko powód, a nie pozwana. Pozwana w firmie Foka zarabia 700 zł. Natomiast powód zarabia 1.955 zł miesięcznie. Dowód: zaświadczenie z „Lis”, Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego”, przesłuchanie stron. Obecnie pozwana i konkubent mieszkają razem z moją córką w wynajętym mieszkaniu, we Wrocławiu ul. Legionów 123/12. W tych warunkach uzasadnione jest żądanie rozwodu pomiędzy powodem a pozwaną oraz przyznanie władzy rodzicielskiej powodowi i zobowiązanie pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania córki w żądanej wysokości

 

. …………………………

Podpis