Pozew o rozwód

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w ........................

Wydział Cywilny Rodzinny

 

Powód(ka): ......................................., zam. ............................................... (Imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

Pozwany(a): ...................................., zam. ................................................. (Imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

 

 

POZEW O ROZWÓD

 

 

Wnoszę o: 1) rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu ................. w USC w ............................. przez rozwód bez orzekania o winie (z winy powoda(dki), z winy pozwanego(nej), z winy obu stron); 2) powierzenie powodowi(dce) .................................. władzy rodzicielskiej nad synem (córka) ................................. ur. dnia ...................... w ......................................; 3) zobowiązanie pozwanego(nej) do ponoszenia kosztów utrzymania syna (córki) w kwocie ................ zł miesięcznie; 4) zasadzenie od pozwanego(nej) na rzecz powódki(a) kosztów procesu wg norm przepisanych. Nadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków (imiona, nazwiska i dokładne adresy - dot. TYLKO jeżeli powód(ka) wnosi o orzeczenie winy małżonka).

 

UZASADNIENIE

 

 

.................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: 1) odpis pozwu, 2) odpis skrócony aktu małżeństwa, 3) odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sadowych należy dołączyć do pozwu: 1) zaświadczenie o wysokości dochodów, 2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i zródłach utrzymania powódki(a) na druku urzędowym.