Pozew o rozwiązanie przysposobienia

…………………………………………….

 

Sąd Okręgowy w…………………………

Wydział Cywilny

 

Powód: …………………………………. ………………………………………….. Pozwany:………………………………. …………………………………………….

 

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

 

W imieniu własnym wnoszę o: Rozwiązanie przysposobienia, pozwanego Andrzeja Kowala, urodzonego 1 maja1970 roku w Katowicach, córki Włodzimierza i Walentyny Kowalów, akt urodzenia nr 123, przysposobionego przez powoda Jana Nowaka, orzeczone postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1 maja 1971 roku sgn. akt 123/71. Zakazanie pozwanej używania nazwiska "Nowak" i nakazanie powrotu do nazwiska "Kowal". Zasądzenie od pozwango na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Nadto wnoszę: Wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka: Ryszarda Jankowskiego; zam. we Wrocławiu, ul. Mała 1/3 18/2, Andrzej Bół; zam. we Wrocławiu, ul. Sukienniczej 12..

 

Uzasadnienie

 

 

Przysposobiłem pozwanego w 1971 roku, jako roczne dziecko, zajmowałem się wychowaniem i łożyłem na utrzymanie. Dowód: akta Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sgn. akt 123/71. W ubiegłym roku, to jest w czerwcu 1999 roku pozwany opuścił mnie i zamieszkał u naturalnych rodziców Włodzimierza i Walentyny Kowalów. Mimo moich usilnych nalegań pozwana nie zamierza powrócić do mnie. Prowadzi niemoralny, nieetyczny i hulaszczy tryb życia, zatrudniła się w agencji towarzyskiej, czym wyrobiła sobie negatywną opinię wśród znajomych. Dowód: zeznania świadków. Po opuszczeniu mojego domu pozwany prowadzi negatywny tryb życia, a na skutek degradacji moralnej postawy pozwanej więź rodzinna zawiązana przez przysposobienie wygasła. W tej sytuacji nie chce być związany przysposobieniem z osobą, której postępowanie uwłacza mojej opinii. W zaistniałej sytuacji jest uzasadnione roszczenie o rozwiązanie przysposobienia, jak i powrót pozwanego do poprzedniego nazwiska

 

. ……………………………..

Podpis