Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania

………….....................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ...............................................

 

Powód: .................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

Pozwany: .............................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

 

o przywrócenie do pracy i zapłatę ........ zł.

 

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ........................................................ pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ............................................................................................................................... Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości .................................... zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej. Uzasadnienie Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez pracodawcę w piśmie z dnia ............................................. r. Dowód: Pismo pozwanego Powód opiera pozew na art. 56 k.p. i art. 45 § 2 i 3 k.p.; art. 187, 333 § 1, art. 339, 477 § 1 i 2 k.p.c. Oraz stanie faktycznym:................................................................................................................ .......................................................................................................................................................

 

...........................................................

Podpis powoda