Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem

.....................................................................

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Cywilny

Powód: ………………………………… ………………………………………….

Pozwany: ……………………………… ………………………………………….

 

Wartość przedmiotu sporu: 2865,00 zł

 

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

Wnoszę o: 1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2000 roku sygn. akt IC 123/00, zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda Jana Nowaka na rzecz pozwanego kwotę 2865,00 zł z odsetkami 21% od dnia 12 maja 1999 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie 286,00 zł. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. 4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu w, sprawie Jana Nowaka przeciwko Andrzejowi Kowalowi sygn. akt II Km 101/00 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

 

Uzasadnienie

 

Komornik Sądu Rejonowego we Wrocławiu w dniu 12 sierpnia 2000 roku dokonał zajęcia telewizora, radia, magnetowidu w mieszkaniu powoda we Wrocławiu przy ul. Nowackiej 1, egzekwując na rzecz pozwanego kwotę 2865,00 zł z odsetkami i kosztami sporu zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2000 roku sygn. akt IC 123/00 zaopatrzonego klauzulą wykonalności. Dowód: akta komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu sygn. akt II Km 101/00, które proszę załączyć do sprawy. Powód kwotę orzeczoną wyrokiem z dnia 22 lipca 2000 roku sygn. akt IC 123/00 wraz z odsetkami i kosztami wpłacił w dniu 1 sierpnia 2000 roku na konto w banku PKO BP nr 111111-02236598-001 należące do Andrzeja Kowala. Dowód: potwierdzenie wpłaty. Pomimo, że zobowiązanie powoda wynikające z wyroku sądowego opisanego wyżej wygasło na skutek wykonania go, pozwany i tak skierował wniosek egzekucyjny do komornika. Powód pismem z dnia 1 sierpnia 2000 roku, a czyli po zapłacie zasądzonej należności, powiadomił pozwanego o zaspokojeniu jego wierzytelności. Dowód: odpis pisma z dnia 1 sierpnia 2000 roku. Powód zaspokoił roszczenia pozwanego, a mimo to pozwany nadal usiłuje egzekwować zasądzoną kwotę. Wobec powyższego zasadne jest skierowanie pozwu o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Rejonowego, jak i wniosek o zabezpieczenie powództwa

 

. …………………………….

Podpis