Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………

Wydział Cywilny

 

Powód: .................................................................. zam. ........................................................... reprezentowany przez matkę zam. ...........................................................

Pozwany: .............................................................. zam. ........................................................... Wartość przedmiotu sporu: 360 zł

 

 

Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności

 

W imieniu małoletniego powoda, wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 580 zł wraz z odsetkami, od dnia 1.07.1999 roku do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. Ponadto wnoszę: 4. O zażądanie od komornika Sądu Rejonowego we Wrocławiu akt 123/aa/99.

 

Uzasadnienie

 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w ........................... z dnia ............ sgn. akt 123/aa/99 zasądzono od ..................................., na rzecz powoda alimenty w kwocie ....... zł miesięcznie począwszy od dnia ..................................... Z uwagi na nie wywiązanie się z nałożonego obowiązku przez ..........................., matka powoda wszczęła egzekucję w dniu ......................... z wynagrodzenia za pracę...................................., należnego mu od pozwanego. Pozwany jest właścicielem warsztatu samochodowego i zatrudnia w nim ......................... jako informatyka. Dowód: akta komornika Komornik Sądu Rejonowego w ...................przystąpił do egzekucji wzywając pozwanego do potrącenia z wynagrodzenia ...................kwoty 120 zł miesięcznie z tytułu alimentów powoda oraz do przedstawienia zestawienia wynagrodzenia ........................... za ostatnie trzy miesiące. Pozwany nie zastosował się do wezwania komornika Dowód: akta komornika Zgodnie z wyjaśnieniami pozwanego, .................. w dniu............................... porzucił u niego pracę, co zdaniem pozwanego uniemożliwiało mu wywiązanie się z obowiązku potrącania części wynagrodzenia za pracę. .........................nie podejmuje obecnie stałej pracy. Tym sposobem unika płacenia alimentów. Pozwany swoim zachowaniem wyrządził powodowi szkodę w wysokości 360 zł poprzez nie zastosowanie się do wezwania komornika. W zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony.

 

 

.....................................

Podpis powoda