Pozew o ochronę naruszonego posiadania

…………………………………………………

 

Sąd Rejonowy w .......................................

Wydział Cywilny

 

Powód:................................................................... ..................................................................... .....................................................................

Pozwany:............................................................... .................................................................. ..................................................................

Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

 

Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu ......................... naruszania działki gruntu o obszarze 0,56ha będącej w moim posiadaniu, a położonej we wsi ..........................., przy ................................................ 2. Przedmiotowa działka graniczy z jednej strony z szosą a z drugiej strony z gruntem pozwanego .................................... Szczególnie zależy mi na zaniechaniu jeżdżenia po działce pojazdami i przepędzania zwierząt. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 5. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. Wnoszę ponadto o: 1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: - .................................................................................. zam. ............................................................................ - ................................................................................... zam. .............................................................................

 

Uzasadnienie

 

Powód jest właścicielem przedmiotowej działki gruntu, którą przejął wraz z gospodarstwem rolnym po rodzicach. Pozwany narusza posiadanie przedmiotowej działki gruntu poprzez: - przejeżdżanie pojazdami kołowymi, - przepędza bydło. Powód wielokrotnie zgłaszał sprzeciw i wzywał pozwanego do wykonania drogi dojazdowej na własnym gruncie. Niestety wezwania powoda nie odnosiły żadnego skutku. Pozwany dalej utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki na przedmiotowej działce, wyrządzając poważne szkody w uprawach na tej działce. Dowód: zeznania świadków. Tym samym skierowanie pozwu do sądu stało się konieczne. Nadanie zaś wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności niezbędne.

 

 

.......................................................

 Podpis powoda