Pozew o ochronę naruszonego posiadania

.............................., dnia ...................................

Do Sadu Rejonowego

Wydział Cywilny w ....................................

 

Powód:

Pozwana:

Wartość przedmiotu sporu:

 

Pozew o ochrone naruszonego posiadania

 

 

Wnoszę o: 1) nakazanie pozwanej Annie Kowalskiej, aby zaniechała naruszania posiadania działki gruntowej o obszarze około 0,43 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 2000 Sadu Rejonowego w ........................., będącej w posiadaniu powoda, położonej w Częstochowie, w granicach: od północy pole Leona Kwiatkowskiego, od wschodu sad Marii Drapały, od południa i od zachodu sad Andrzeja Strzeleckiego, a w szczególności - aby zaniechała przejeżdżania przez te działkę i przeganiania przez nia bydła; 2) zasadzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych; 3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto wnoszę o: 4) wezwanie na rozprawę świadków: a) Leona Kwiatkowskiego, b) Marie Drapałe, c) Andrzeja Strzeleckiego,

 

 

UZASADNIENIE

(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

 

........................................

podpis

 

 

Załaczniki: 1) odpis pozwu