Pozew o nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę

 

 

......................................................

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w ............................

 

Powód: .............................................. ............................................ ............................................ Pozwany: ........................................... ............................................ ............................................

 

Pozew o nawiązanie stosunku pracy - umowy o pracę

 

 

Powód wnosi o 1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy - umowy o pracę z dniem .................r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ................... przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ..................... 2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości .......................zł wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty. 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k. p. c. 6. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda. 7. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

Uzasadnienie:

 

 

Powód, żąda od pozwanego pracodawcy nawiązania z nim stosunku pracy i zatrudnienia na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania, oraz po podjęciu pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Pozew oparto na: art. 53 § 5 k.p.; art. 187, 333 § 1, 339, 4772 § 1 i 2 k.p.c. Powód wykonywał dla pozwanego:.............................................................................................. I został zwolniony z powodu: ...................................................................................................... W tej sytuacji żądanie powoda jest w pełni uzasadnione.

 

 

..........................................................................

 Podpis powoda