Pozew o alimenty

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w .....................................

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód mało: .............., zastąpiony przez matkę ......., oboje zam. ..................................

Pozwany: ........................................, zam. ................................................... (Imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

 

 

POZEW O ALIMENTY

 

Imieniem małoletniego powoda wnoszę o: 1) zasadzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniego ........................... tytułem alimentów kwoty po ............ zł miesięcznie, płatna do rak matki małoletniego .......................... od dnia .................. poczynając, do dnia .....-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat; 2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawę; 3) nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności; 4) zasadzenie od pozwanego na rzecz mał. powoda kosztów procesu.

 

UZASADNIENIE

(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuacje rodzinna, zarobkowa i majątkowa każdego z rodziców: osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).

 

 

.........................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: 1) odpis pozwu, 2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego, 3) odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie, 4) zaświadczenie o wysokości dochodów.