Pełnomocnictwo procesowe ogólnePEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE


Ja, niżej podpisany, dnia ....................................................................udzielam pełnomocnictwa Panu (i).......................................................................................................................................... zamieszkałemu w.......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria .................... nr .................................................... wydanym przez. ...................................................................................................................... do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego. ...............................................................

podpis Mocodawcy