Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pismPEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM


Ja, niżej podpisany, dnia ................................................................... udzielam pełnomocnictwa Panu (i) ................................................................................................
zamieszkałemu w.......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria .................nr ....................................................... wydanym przez ...........................................................................................................................
do odbioru pism procesowych wysyłanych do mnie w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym w ................................................................ pomiędzy mną a ............................................................................................................ o..................................................................................................................................................... sygn. akt....................................................


...............................................................
podpis Mocodawcy