Odwołanie pełnomocnictwaODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Ja niżej podpisany.......................................................................... dnia .................................... odwołuję pełnomocnictwo do..................................................................................................... udzielone dnia........................... Panu (i).................................................................................... zamieszkałemu w..................................................................................................................... legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria .................. nr ............................................ wydanym przez .......................................................................................................................

..............................................
podpis