M.O.D.G.i K. w Łodzi

strona www - www.modgik.lodz.pl

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr. LXVII/595/93 z dnia 15 grudnia 1993 r. powstał dnia 01.01.1994r. i obecnie działa jako jednostka budżetowa. Nadzór nad działalnością MODGiK sprawuje Prezydent Miasta za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest:

  • zakładanie, prowadzenie baz danych PZGK łącznie z współtworzeniem Systemu Informacji o Terenie,
  • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
  • ewidencja zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  • prowadzenie miejskiego Systemu Informacji o Terenie
  • wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno - prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych).