Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatkowej

....................................................

(miejscowość i data)

Podatnicy: ............................................

(imię i nazwisko, adres podatnika)

NIP ....................................

 

...........................................

(imię i nazwisko, adres podatnika)

...........................................

 

 

Urząd Skarbowy w

..................................................

 

dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za.............................

 

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

 

I. Na podstawie art. 81 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej korygujemy złożone przez nas w tutejszym Urzędzie zeznanie PIT-33 za...............

II. Na podstawie art. 79 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej wnosimy o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za ..........r. w wysokości wskazanej w załączonej korekcie zeznania rocznego PIT-33.

 

Uzasadnienie ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... W załączonej korekcie zeznania oraz załącznika PIT-O powyższe omyłki zostały poprawione. Skorygowana również została kwota nadpłaty. Z uwagi na powyższe wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie powołanego przepisu podatnicy uważają za uzasadniony. Załączniki: – korekta zeznania PIT-33 – korekta załącznika PIT-O

 

.................................

(podpis)