Informator - podatek od nieruchomości

Zgłoszenie obowiązku podatkowego

  • Osoby fizyczne.
    Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu: - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy); - IN–1 tj. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”; - ZN-1/A tj. „Dane o nieruchomościach” - ZN-1/B tj. „Dane zwolnieniach w podatku od nieruchomości” w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (poszczególne Delegatury UMŁ)
  • Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (Wydział Finansowy UMŁ ul. Sienkiewicza 3/5), deklaracje na podatek od nieruchomości (druk DN-1) na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ: GETIN Bank SA, Oddział Regionalny GETIN Biznes w Łodzi Nr konta 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podstawowe akty prawne: 1. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 3. uchwała Nr XLIV/874/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 3718) 4. Uchwała Nr XL/715/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 08.12.2004 r. sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Strony: « Poprzednia 1 2