Dom Aukcyjny - przetargi

strona www - www.dawro.pl

 

Dom Aukcyjny to firma założona w 2002 roku świadcząca kompleksowe usługi dla:

 

 • Kancelarii Komorniczych
 • Banków
 • Syndyków masy upadłości
 • Urzędów Skarbowych
 • Firm Leasingowych
 • Firm zainteresowanych sprzedażą środków trwałych w formie licytacji i aukcji internetowych

 

Centrala Domu Aukcyjnego mieści się we Wrocławiu. Z naszych usług korzystają zleceniodawcy z całej Polski. Obecnie ściśle współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi, kilkudziesięcioma bankami, urzędami skarbowymi oraz licznym gronem syndyków i firm. Świadczymy również usługi dla banków sieciowych , banków spółdzielczych oraz zrzeszeń tych banków. Współpracujemy z Urzędami Skarbowymi oraz z Syndykami Masy Upadłości z całego kraju.

 

Dom Aukcyjny zajmuje się:

 

 • Reklamą licytacji w prasie ogólnokrajowej i lokalnej
 • Monitoringiem nieruchomości i ruchomości
 • Transportem ruchomości do miejsca ich przechowania
 • Wyceną ruchomości i nieruchomości
 • Składowaniem ruchomości
 • Organizacją ustnych licytacji i przetargów
 • Reklamą licytacji w prasie ogólnokrajowej i lokalnej
 • Sprzedażą na zlecenie poprzez zorganizowanie aukcji internetowej lub ustnej

 

OFERTA

 

Usługi Domu Aukcyjnego kierowane są do tych podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają z usług transportowych i składowania oraz prowadzą sprzedaż różnorodnych towarów w drodze licytacji ustnych lub przetargów ofertowych. Budując naszą ofertę uwzględniliśmy w możliwie najszerszym zakresie sugestie Klientów. W efekcie umożliwiło nam to stworzenie uniwersalnego produktu, łączącego transport, składowanie i organizację licytacji ustnych w tym samym miejscu. Firma nasza oferuje również usługę reklamy licytacji dla tych Klientów, którzy są zainteresowani tylko zwiększeniem efektywności sprzedaży podczas licytacji. Dla naszych Klientów stworzyliśmy specjalne pakiety ogłoszeniowe wzmacniające informację o licytacjach. Na życzenie Klientów zapewniamy przygotowaną przez niezależnych rzeczoznawców fachową wycenę przedmiotów. Na potrzeby Klientów uruchomiliśmy dodatkowo, w 2005 roku, możliwość sprzedaży ruchomości i nieruchomości poprzez aukcje internetowe. Dzięki temu zapewniamy usługi kompleksowe , łączące różne elementy. Klient nie musi już ponosić dodatkowych kosztów oraz tracić czasu na każdorazowe poszukiwanie transportu czy miejsca składowania. Nie musi również zajmować się kwestiami redagowania i zamieszczania reklam płatnych w prasie oraz innych mediach lub samą organizacją sprzedaży. W zakresie organizacji przetargów osoba prowadząca licytacje ogranicza się jedynie do przyjazdu na miejsce i przeprowadzenia samej licytacji lub odebrania raportu z przeprowadzonej licytacji ofertowej.

 

SKŁADOWANIE

 

Dom Aukcyjny dysponuje nowoczesnym zapleczem magazynowym oraz strzeżonym placem do składowania pojazdów mechanicznych. Nasze magazyny zlokalizowane we Wrocławiu i Katowicach charakteryzują się wysokim standardem składowania i z powodzeniem zapewniają należyte składowanie np. sprzętu RTV, AGD i informatycznego. Wszystkie przechowywane u nas ruchomości objęte są ubezpieczeniem od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży, dewastacji, uszkodzenia itp. Chcąc zapewnić ochronę PRZEKAZUJĄCEMU,w zakresie odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych ruchomości, każdy przyjmowany do składowania przedmiot ( także pojazdy mechaniczne) jest dokładnie opisywany w tzw. PROTOKOLE PRZYJĘCIA. Protokół zawiera podstawowe informacje ilościowe i jakościowe o przedmiocie oraz dokładny opis ewentualnych uszkodzeń, braków i innych charakterystycznych cech. W przypadku pojazdów mechanicznych następuje również badanie jakościowe płynu chłodniczego w okresie zimowym. Poza własną, fizyczną ochroną magazynów i placów do składowania samochodów, placówki Domu Aukcyjnego monitorowane są stale przez firmy ochroniarskie, które zabezpieczając obiekty, gwarantują błyskawiczny czas reakcji na wezwanie.

 

TRANSPORT

 

W zakresie środków transportu Dom Aukcyjny dysponuje własnymi pojazdami dostawczymi do 3.5 t., a także zapewnia , na życzenie , dowolny transport ciężarowy oraz specjalistyczny. Dobrze zorganizowany i przeszkolony zespół naszych pracowników gwarantuje pełne bezpieczeństwo począwszy od chwili załadunku towarów, aż do chwili ich przyjęcia na magazyn. Posiadamy również doświadczenie organizacyjne w zakresie kompleksowej obsługi eksmisji. Towary przewożone własnym transportem objęte są również pełną ochroną ubezpieczeniową na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

 

ORGANIZACJA LICYTACJI

 

Kolejną z oferowanych przez nas usług jest organizacja licytacji. Usługa ta zapewnia dostęp do odpowiednich pomieszczeń, w których odbywają się licytacje oraz placu, na którym prezentowane są pojazdy oraz maszyny wystawiane na sprzedaż. Naszym Klientom zapewniamy właściwe przygotowanie towarów do przetargu (ekspozycja), a nabywcom- pomoc w załadunku oraz inne prace pomocnicze związane z przetargami. Ważnym atutem sprzedażowym jest stałe miejsce organizacji licytacji, odbywających się w miejscu składowania. Dzięki temu potencjalni nabywcy mają nieograniczony dostęp do informacji o licytacjach organizowanych przez różne instytucje. Działania te powodują, że frekwencja na licytacjach waha się średnio w przedziale między 10-150 osób przyjeżdżających z terenu całej Polski. W 2004r. np. we Wrocławiu wartość przeprowadzonych licytacji wyniosła około 1.000.000,00 zł przy czym wzrost od sumy wywołania wyniósł średnio 45%. Jest to zasługa odpowiedniej organizacji licytacji oraz wsparcia informacyjnego, jakie świadczymy dla naszych klientów. Wsparcie to realizujemy poprzez zamieszczanie ogłoszeń płatnych w prasie specjalistycznej, na portalach internetowych, a przede wszystkim poprzez zamieszczanie obwieszczeń wraz z opisem i zdjęciami na naszej stronie internetowej. Zapewniamy przeprowadzenie licytacji u Klienta oraz przeprowadzenie aukcji internetowych.

 

REKLAMA LICYTACJI

 

Od czerwca 2003 wprowadziliśmy nowy produkt w postaci płatnych pakietów reklamowych mających na celu zwiększenie frekwencji na licytacjach. Firma nasza tworząc produkty ogłoszeniowe podpisała umowy o współpracy z Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą oraz Dziennikiem, a także z 35 Gazetami lokalnymi. Dzięki temu możemy oferować ogłoszenia naszym Klientom bez dodatkowych kosztów tj. w cenach taryfy gazet. Płatne pakiety ogłoszeniowe wspierają ogłoszenia o licytacjach, aukcjach i przetargach ofertowych zarówno ruchomości jak i nieruchomości. Produkt ten skierowany zarówno do tych podmiotów, które już z nami współpracują, jak i do tych, które z racji lokalizacji nie korzystają z usług transportu, organizacji licytacji i składowania.

 

Pakiet podstawowy – produkt ten przeznaczony jest do ogłaszania licytacji ruchomości i nieruchomości. Poprzez fakt , iż kosztuje mniej niż najmniejsze ogłoszenie modułowe w prasie istnieje możliwość ogłaszania licytacji o niskiej wartości. Realizowany jest przez:

 

 • zamieszczenie ogłoszenia na stronie Domu Aukcyjnego,
 • wysłanie mailingu do subskrybentów z bazy Domu Aukcyjnego,
 • zamieszczanie drobnych ogłoszeń w gazetach lokalnych lub specjalistycznych.

 

Pakiet ogłoszeniowy ruchomości – produkt ten przeznaczony jest głównie do ogłaszania licytacji ruchomości o dużej wartości, lub produktów które wymagają dotarcia do specyficznej grupy odbiorców. Realizowany jest przez:

 

 • zamieszczenie ogłoszenia modułowego w wybranej gazecie lokalnej lub krajowej,
 • zmieszczenie ogłoszenia na stronie Domu Aukcyjnego,
 • wysłanie mailingu do subskrybentów z bazy Domu Aukcyjnego
 • poprzez wyselekcjonowanie i poinformowanie odpowiednich grup klientów.

 

Pakiet ogłoszeniowy nieruchomości – produkt ten przeznaczony jest głównie do ogłaszania licytacji nieruchomości. Realizowany jest poprzez:

 

 • zamieszczenie ogłoszenia modułowego w wybranej gazecie lokalnej lub krajowej,
 • zmieszczenie ogłoszenia na stronie Domu Aukcyjnego,
 • wysłanie mailingu do subskrybentów z bazy Domu Aukcyjnego.

 

Nasza strona internetowa, która jest jednym z głównych źródeł informacji o licytacjach szczyci się obecnie oglądalnością na poziomie ok. 300 tys., odwiedzin miesięcznie. Zdarza się, że w przede dniu licytacji naszą stronę odwiedza ponad 10.000 osób dziennie. Takie rozwiązanie zwiększa skuteczność organizowanych licytacji z powodu lepszej frekwencji. W efekcie pozwala to uzyskiwać znacznie wyższe ceny, niż kwoty wywoławcze oraz ograniczyć do minimum konieczność organizowania drugiej licytacji. Poza tą formą reklamy realizujemy tzw. direct mailing, czyli wysyłkę elektronicznych wiadomości tekstowych z informacją o nowych ofertach przetargowych, odwołanych licytacjach, aukcjach itp. Jest on skierowany do grup tzw. stałych klientów, którzy są zainteresowani subskrypcją informacji. Dane adresowe tej grupy są znane wyłącznie naszej firmie i nie udostępniamy ich innym podmiotom. Obecnie w bazie posiadamy prawie 1800 zaktualizowanych adresów e-mail. Usługa tele-info polega na przejęciu przez naszą firmę ciężaru informowania potencjalnych zainteresowanych o szczegółach licytacji i wystawianych towarach. Pozwala ona ograniczyć ilość telefonów kierowanych do sprzedającego i odciąża pracowników w zakresie konieczności udzielania informacji. Usługa ta jest dostępna tylko na życzenie klienta.