Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

 

Sposób załatwienia sprawy:

Dodatki mieszkaniowe - uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują osoby, które spełniają jednocześnie trzy warunki :

 • zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny (z wyjątkiem osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego a oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny),
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza: 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 843,88 zł) lub 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1181,43 zł), Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 • normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 35m2 dla 1 osoby
  • 40 m2 dla 2 osób
  • 45 m2 dla 3 osób
  • 55 m2 dla 4 osób
  • 65 m2 dla 5 osób
  • 70 m2 dla 6 osób
  • a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.

 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokuj. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Odmowa bądź ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie odwołań od decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych oraz zażaleń na postanowienia realizują Punkty Obsługi Świadczeniobiorców. Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego,
 • dokumenty potwierdzające wysokość opłat mieszkaniowych (czynsz, opłaty związane z eksploatacją, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych)
 • karta lokalu od zarządcy ( w przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy)
 • fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
 • kopię dowodu osobistego.

 

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.); Tryb odwoławczy: zgodny z przepisami określonymi w KPA.

Szczegółowych informacji na temat zasad i trybu przyznawania oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych udzielają Punkty Obsługi Świadczeniobiorców usytuowane:

 • Dzielnica Łódź-Bałuty ul. Jaracza 40 638-50-08 pok. 3, 4, 5
 • Dzielnica Łódź-Górna Al. Politechniki 32 638-56-12; 638-56-13 pok. 006, 014
 • Dzielnica Łódź-Polesie ul. Jaracza 40 638-50-09 pok. 1, 2
 • Dzielnica Łódź-Śródmieście ul. Piotrkowska 153 638-57-12; 638-50-12 pok. 119, 120
 • Dzielnica Łódź-Widzew Al. Piłsudskiego 100 638-53-16; 638-54-16; 638-53-62 pok. 13, 14