Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego Wydział Karny

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w .......................................

Wydział Karny Odwoławczy

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego w .............................

Wydział ….. Karny / Wydział ….. Grodzki

 

 

 

APELACJA

 

od wyroku Sadu Rejonowego w Częstochowie Wydział ....... Karny / Grodzki z dnia ................... sygn. akt .................. . Zaskarżam w ............. (podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części) wyrok Sadu Rejonowego w ........................ z dnia ................... sygn. akt ....................... . Wyrokowi zarzucam ...................................................................... (przedstawić zwięzłe zarzuty). Wnoszę o ................. ( wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

UZASADNIENIE

 

 

 

...............................................

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

odpis apelacji + tyle egz. ile jest stron postepowania