Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego Sąd Pracy

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w .................................

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego w ............................

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Powód: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

Pozwany: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Wartosc przedmiotu zaskarżenia .......................

 

 

APELACJA

 

 

od wyroku Sadu Rejonowego w Częstochowie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia ................. sygn. akt ........................... . Zaskarżam w ................ (podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części) wyrok Sadu Rejonowego w ............................................... z dnia ................... sygn. akt .................. . Wyrokowi zarzucam ...................................................................... . (przedstawić zwięzłe zarzuty) Wnoszę o ...................... (wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia)

 

UZASADNIENIE

 

 

 

...........................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki:

- odpis apelacji.