Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego Wydział Karny

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Apelacyjny

w .......................... Wydział Karny

za pośrednictwem Sadu Okręgowego

w ....................... Wydział Karny

 

 

APELACJA

 

 

od wyroku Sadu Okregowego w Czestochowie Wydział Karny z dnia ................... sygn. akt ....................... Zaskarżam w ............. (podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części) wyrok Sadu Okręgowego w .............................. z dnia ................ sygn. akt ...................... . Wyrokowi zarzucam ....................................................................... (przedstawić zwięzłe zarzuty). Wnoszę o ........................................... (wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

UZASADNIENIE

 

 

............................................

(własnoreczny podpis)

 

 

Załaczniki:

odpis apelacji w tylu kopiach ile jest stron przeciwnych + 1 dodatkowy odpis.