Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego Sąd Pracy

.............................., dnia ...................................

 

Sad Apelacyjny w ...............................

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Sadu Okręgowego w ..............................

Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Powód: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Pozwany: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Wartosc przedmiotu zaskarżenia: ………………..

 

APELACJA

 

od wyroku Sadu Okręgowego w ....................... Wydział ................................ z dnia ............. sygn. akt .................. . Zaskarżam w ................ (podać czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części) wyrok Sadu Okręgowego w .................. Wydział ............................................. z dnia ........................... sygn. akt ................ . Wyrokowi zarzucam ...................................................................... ( przedstawić zwięzłe zarzuty). Wnoszę o ........................... (wpisać: zmianę lub uchylenie wyroku, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

UZASADNIENIE

 

 

 

......................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: - odpis apelacji.