Apelacja

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sądu Okręgowego

........................................................

w......... .............................

 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: ................ zł.

 

APELACJA

 

Od wyroku Sadu Rejonowego w Czestochowie Wydział ....................... z dnia ............ sygn. akt................. Zaskarżam w .................. (należy podąć czy orzeczenie zaskarżane jest w części czy w całości) wyrok Sadu Rejonowego w Częstochowie z dnia ..................., sygn. akt................. . Wyrokowi zarzucam ........................... (należy przedstawić zarzuty i uchybienia przypisywane orzeczeniu) Wnoszę o ................ (zmianę lub uchylenie orzeczenia w całości lub wskazanej części) UZASADNIENIE Załaczniki: (1 egzemplarz dla sadu, dla ka_dego uczestnika postepowania po jednym egzemplarzu)

 

.....................................

(własnoreczny podpis)

 

 

  • icoapelacja.doc, wzór dokumentu do samodzielnego uzupełnienia